Пранајама вежби

Bhastrika

Kapalabhati

Nadi shodhana – Anulom Vilom