Јога вежби

Uttanasana

Balasana

Paschimottanasana

Supta Virasana

Dhanurasana

Trikonasana

Bhujangasana

Chandra namaskar

Ustrasana

Bandhasana

Adho mukha svanasana

Surya Namaskar